Телефоны горячей линии по COVID-19: +7(39432)22-329; +7(39432)22-115; +7(39432)22-593;

☝?Короновирус инфекциязыныӊ дүрген тараарын болдурбазы-биле кижи бүрүзү дүрүмнерни сагыыр ужурлуг:✅ Хөй-ниити черлеринче: садыг төптеринче, янзы-бүрү хемчеглергже барыындан, транспорт-биле аргыжарындан оваарныр.
✅ Бажыӊындан үнерин кызыгаарлаары чугула.
✅ ОРВИ (чөдүрүп, аспырып, думчуу тунуп, суг думаалап) аарып турары көскү билдингир улустар-биле чоок чугаалажырындан, чаӊгыс помещениеге кады турарын болдурбазын кызар.
✅60 хардан өрү назылыг чурттакчылар болгаш хоочураан аарыгдан аарып турар улустар бажыӊ чурумун сагыыр ужурлуг.
✅Улуг назылыг төрелдеринче кичээнгей салбайн, бажыӊынга ээн кааптар таварылгалар болдурбазын оларныӊ чоок кижилеринден, төрелдеринден дилеп тур бис.
✅ Даштыгаар үнүп, өске улустар-биле чугаалажып харылзашкан соонда, холун экидир саваӊнап чууру чугула.
✅ Хол-биле дээп тудуп турган чүүлдериӊерни: мобильдиг телефоннарны, оргтехниканы болгаш өске-даа чүүлдерге дезинфекциялап аштап, чодар, чуур.
✅ Аргалыг болза, хол тутчуп мендилежирин, куспактажырын болдурбас.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *